ติดตามความเคลื่อนไหวของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ ได้ที่  Fan Page https://www.facebook.com/fmrth14

ข้อมูลวิชาการ

ความสามารถพิเศษ

เด็กชาย ปัญญา หอมมาลัย

การศึกษา ชั้นประถมพิเศษ 4
ลักษณะ มีอาการออทิสติก ระดับ 2
ความสามารถ น้องนิว เป็นเด็กที่มีความสามารถทางด้านดนตรี ประเภทเครื่อง ตี โดยเฉพาะฆ้องวงใหญ่ มีความอดทน มีความเพียรพยายาม มีความตรงต่อเวลา มุ่งมั่นกับการฝึกซ้อมเป็นประจำ

นาย คงพัฒน์ ปัณฑะจักร

การศึกษา ชั้นประถมพิเศษ 6
ลักษณะ บกพร่องทางสติปัญญา ระดับเชาวน์ปัญญา 42
ความสามารถ น้องซุ่น เป็นเด็กที่มีความสามารถทางด้านวาดภาพระบายสี เป็นผู้ที่มีความสนใจ มีใจรัก มีความอดทน มีความเพียรพยายาม ในการฝึกหัด จนสามารถได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนของโรงเรียน

นางสาว นิชาภา นิยม

การศึกษา ชั้นประถมพิเศษ 5
ลักษณะ มีอาการออทิสติก ระดับ 2
ความสามารถ โดดเด่นด้านกีฬา ได้เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลมากมาย