ติดตามความเคลื่อนไหวของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ ได้ที่  Fan Page https://www.facebook.com/fmrth14

about

งานบริหาร

มูลนิธิฯ ได้แบ่งงานบริหารออกเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนกลาง
มีสำนักงานมูลนิธิฯ เป็นศูนย์กลางให้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและได้จัดตั้งหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
1. โรงเรียนปัญญาวุฒิกร

2. ศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา

3. ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร

4. ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนคลองเตย

5. ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนทุ่งสองห้อง 

6. ศูนย์พัฒนาปัญญา

ส่วนภูมิภาค

ได้ตั้งศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนเพื่อเป็นตัวแทนของมูลนิธิฯ และให้บริการประจำภาคต่างๆ ดังนี้ 

1. ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดอุดรธานี

3. ภาคใต้ ที่จังหวัดสงขลา

4. ภาคกลาง ที่จังหวัดราชบุรี                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

นอกจากนั้น ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการสงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนประจำจังหวัดต่างๆ จำนวน 10 จังหวัด ได้แก่

1. คณะกรรมการสงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. คณะกรรมการสงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนประจำจังหวัดพัทลุง
3. คณะกรรมการสงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
4. คณะกรรมการสงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนประจำจังหวัดสงขลา
5. คณะกรรมการสงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนประจำจังหวัดนราธิวาส
6. คณะกรรมการสงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนประจำจังหวัดชลบุรี
7. คณะกรรมการสงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
8. คณะกรรมการสงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนประจำจังหวัดนครราชสีมา
9. คณะกรรมการสงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนประจำจังหวัดเพชรบุรี
10. คณะกรรมการสงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนประจำจังหวัดระยอง