ติดตามความเคลื่อนไหวของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ ได้ที่  Fan Page https://www.facebook.com/fmrth14

about

คณะกรรมการบริหาร


คณะกรรมการบริหาร
 

1. ดร.สายสม          วงศาสุลักษณ์              ประธานมูลนิธิฯ

2. นายสุริยะ            ประสาทบัณฑิตย์       รองประธานมูลนิธิฯ คนที่ 1

3. ดร.ประจักษ์        แสงสว่าง                    รองประธานมูลนิธิฯ คนที่ 2

4. นางนฤมล           ปาลวัฒน์                    กรรมการและเลขาธิการ

5. นายธานินทร์       สมบูรณ์สาร               กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ

6. นางกันยา             ไชยเศรษฐ์                 กรรมการและเหรัญญิก

7. นายวีรชาติ           กิจวัตร์                      กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

8. นายธวัชชัย          ไทยเขียว                   กรรมการและประธานฝ่ายติดตามประเมินผล

9. นางนภา               เศรษฐกร                  กรรมการและประธานฝ่ายสังคมสงเคราะห์

10. นายสมชาย        เจริญอำนวยสุข        กรรมการและประธานฝ่ายนโยบายและแผนงาน

11. นางทัศนีย์          ผลชานิโก                 กรรมการและประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

12. ดร.สุพัตรา         จิราธิวัฒน์                กรรมการและประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

13. นางพรทิพย์       ห่านตระกูล              กรรมการและประธานฝ่ายอาสาสมัคร

14. นางสุนีย์            สายสุพัฒน์ผล          กรรมการและประธานศูนย์บริการคนพิการ

15. ดร.สมบูรณ์        อาศิรพจน์               กรรมการและประธานฝ่ายวิชาการ

16. ดร.เบญจมาภรณ์      คุณะรังษี           กรรมการและประธานฝ่ายหาทุน

17. ดร.คุณหญิงกัลยา     โสภณพนิช        กรรมการและประธานศูนย์ฯ ประภาคารปัญญา

18. นางพนมวัน             บุญเรือง             กรรมการและประธานศูนย์ฯ ภาคเหนือ

19. นางกฤษณา              ธีระวุฒิ              กรรมการและประธานศูนย์ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

20. นางทัศนีย์                ณ สงขลา           กรรมการและประธานศูนย์ฯ ภาคใต้

21. นางวราญา               สาริกา                กรรมการและรองประธานศูนย์ฯ จ.สุรินทร์

22. นางสาวพณิชนาฏ    แย้มเพกา           กรรมการและรองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

23. นางรัชดาภรณ์         เกิดภู่                  กรรมการและรองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

24. นายศักดา                สัจจะมิตร           กรรมการและรองประธานฝ่ายหาทุน

25. นายวิชัย                  ตันตยานุกรณ์     กรรมการและรองประธานฝ่ายหาทุน

26. นายวีรพงศ์             เกษดำรงพาณิชย์   กรรมการและรองประธานฝ่ายหาทุน

27. นางบุณย์ปรียา       ภัทรชาติโยธิน        กรรมการและรองประธานฝ่ายหาทุน