ติดตามความเคลื่อนไหวของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ ได้ที่  Fan Page https://www.facebook.com/fmrth14

about

คณะกรรมการบริหาร


คณะกรรมการบริหาร

นางสายสม   วงศาสุลักษณ์      ประธานกรรมการ

 

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์                  กรรมการและรองประธาน

นายประจักษ์ แสงสว่าง                         กรรมการและรองประธาน

นางนฤมล ปาลวัฒน์                              กรรมการและเลขาธิการ

นางกันยา ไชยเศรษฐ์                             กรรมการและเหรัญญิก

คณะกรรมการ  

 1. นางสาวสมทรง      ยนตรรักษ์
 2. นางนิยดา               กนิษฐรัต
 3. นางสุนีย์                 สายสุพัฒน์ผล
 4. นางสมบูรณ์           อาศิรพจน์
 5. นางเบญจมาภรณ์   คุณะรังษี
 6. นางวัลย์วิกา            สังข์ทอง
 7. นายศักดา                สัจจะมิตร
 8. นางสมทรง             หัมพานนท์
 9. นางทัศนีย์               ณ สงขลา
 10. นางดาวศิริ               อยู่ประเสริฐ
 11. นางพนมวัน            บุญเรือง
 12. ว่าที่ร้อยตรี สะอาด  สืบสมาน
 13. นางสุพัตรา              จิราธิวัฒน์
 14. นางสาวพณิชนาฏ    แย้มเพกา
 15. นางสาวกรองทอง    รัตนวงศ์สวัสดิ์
 16. นางทิติยาภรณ์         ว่องภักดีลาภ
 17. นางหัทยา                 วงษ์กระจ่าง
 18. คุณหญิงกัลยา           โสภณพนิช
 19. นางประพิศ               แดงทองดี
 20. นายณรงค์                 อ่อนสอาด
 21. นายวิชัย                    ตันตยานุกรณ์
 22. นายวินัย                    อิ่มอารมณ์