ติดตามความเคลื่อนไหวของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ ได้ที่  Fan Page https://www.facebook.com/fmrth14

about

งานสารสนเทศ

งานสารสนเทศ

บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ งานด้านสารสนเทศ 

1. นำระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี เครือข่ายการสื่อสารและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานของมูลนิธิฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

2. ติดต่อสื่อสารภายในองค์กรระหว่างหน่วยงานของมูลนิธิฯ ในกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานในต่างจังหวัด

3. ติดต่อสื่อสาร สถาบัน หน่วยงานภายนอกและบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

4. นำระบบสารสนเทศมาใช้ด้านงานธุรการ  งานบัญชี  งานบริหารจัดการและการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการใช้งานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการบริหารงาน

5. รวบรวมข้อมูลทางบัญชี การบริจาค ข้อมูลบุคลากร  อาสาสมัคร ผู้พิการทางสติปัญญาสถิติการช่วยเหลือผู้พิการ ตามสถานที่ต่างๆ

6. จัดทำ Website ภาษาไทยและอังกฤษ เพื่อให้ทราบภารกิจของมูลนิธิฯ

7.  ติดต่อประสานงานผ่าน Social  Mediaและการนำระบบการบริจาคผ่าน CounterService มาช่วยในการขอรับบริจาคจากประชาชน

8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย