ติดตามความเคลื่อนไหวของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ ได้ที่  Fan Page https://www.facebook.com/fmrth14

about

งานอาสาสมัครอาสาสมัครตามโครงการพระราชดำริ

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ประวัติความเป็นมาของอาสาสมัครตามโครงการพระราชดำริ

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์    เป็นองค์กรสาธารณกุศลดำเนินงานให้บริการคนพิการทางสติปัญญา    ในด้านการแพทย์ การศึกษา การอาชีพ การสังคมและสวัสดิการสังคม  มีหน่วยงานให้บริการทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวม 10 แห่ง  

ปัจจุบันมูลนิธิฯ มีนโยบายขยายงานสู่ชุมชนให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งประเทศ  มุ่งเน้นให้คนพิการทางสติปัญญามีโอกาสได้รับบริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน     การดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว จำเป็นต้องอาศัยพลังจากอาสาสมัครเป็นสำคัญ

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2536  ศาสตราจารย์ คุณวารี  หะวานนท์ ประธานมูลนิธิฯ ในขณะนั้น นำคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภ์มูลนิธิฯ ณ ตำหนักจิตรลดารโหฐาน  เพื่อน้อมเกล้าถวายโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา จังหวัดสงขลา ซึ่งมูลนิธิฯ ได้จัดสร้างขึ้น เพื่อพระราชทานแก่กระทรวงศึกษาธิการ ใช้ประโยชน์เป็นสถานศึกษาของคนพิการทางสติปัญญา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงมีพระราชดำรัสแก่คณะผู้เข้าเฝ้ามีใจความตอนหนึ่ง    มูลนิธิควรจัดหาอาสาสมัครมาช่วยงานกิจกรรมของมูลนิธิฯเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภาวะปัญญาอ่อนที่จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น  เพื่อสนองพระราชดำริและนำมาปฏิบัติให้เกิดผลดีต่อประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ที่จะช่วยลดอัตราการเกิดของคนพิการทางสติปัญญา รวมทั้งจัดให้บริการแก่ผู้คนพิการทางสติปัญญาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงได้จัดตั้ง โครงการอบรมอาสาสมัครตามพระราชดำริ ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 ได้ทำการอบรมอาสาสมัครทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมูลนิธิฯ มีอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมประมาณ 1,500  คน และอาสาสมัครที่เป็นเครือข่ายอบรมร่วมกับภาครัฐอีกไม่น้อยกว่า 20,000 คน งานอาสาสมัครเป็นงานที่บุคคลอาสาเข้ามาช่วยเหลือกิจกรรมด้วยความสมัครใจและจริงใจ มูลนิธิฯ  ได้จัดอบรมอาสาสมัครตามพระราชดำริเพื่อสนับสนุนงานของมูลนิธิฯ ตลอดมา

วัตถุประสงค์ การจัดอบรมอาสาสมัคร

           เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

          เพื่อให้อาสาสมัครมีความรู้เรื่องภาวะบกพร่องทางสติปัญญา  สาเหตุ การป้องกัน และการแก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพด้านต่าง ๆ แก่คนพิการทางสติปัญญา

           เพื่อให้อาสาสมัครเป็นผู้แทนของมูลนิธิฯ คอยสอดส่องดูแลคนพิการทางสติปัญญาในชุมชนให้ได้รับการช่วยเหลือตามความเหมาะสม

           เพื่อให้อาสาสมัคร ได้มีโอกาสช่วยเหลืองานของมูลนิธิฯ ตามเจตนารมณ์ และความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อสังคม 

หน้าที่และงานของอาสาสมัคร

1.    เยี่ยมบ้านเด็กที่พิการ บกพร่องทางสติปัญญา

2.   ผลิตดอกบานชื่น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยฯ

3.   หาทุน เพื่อใช้ในการสาธารณกุศลของมูลนิธิฯ

4.  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิฯ

 

การสมัคร และเครื่องแบบอาสาสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นอาสาสมัคร

1.  เป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ

2.  เป็นผู้ที่ต้องการทำประโยชน์เพื่อสังคม

3.  มีจิตอาสา โดยไม่หวังผลประโยชน์

4.  ไม่จำกัดความรู้

5.  ระยะเวลาการสมัคร

6.  การจัดอบรมจะจัดอบรมทุกปี หรือตามความเหมาะสม

วัน และเวลาการทำงานของอาสาสมัคร

สถานที่ทำงาน  มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วัน และเวลา      ทุกวันอังคาร  เวลา 9.00 น. – 15.00 น.