ติดตามความเคลื่อนไหวของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ ได้ที่  Fan Page https://www.facebook.com/fmrth14

about

สถิตินักเรียนที่เข้ารับบริการ

ข้อมูลนักเรียนที่เข้ารับบริการ

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งป9ระเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พ.ศ.2559

ที่ หน่วยงาน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. หมายเหตุ
1 โรงเรียนปัญญาวุฒิกร 115 115 115 115 115 111 111 111 111 111 114 114  
2 ศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา 49 49 49 50 50 49 49 43 43 43 43 43  
3 ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร 66 66 66 66 53 53 53 54 54 54 52 52  
4 ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนคลองเตย 38 37 37 37 36 34 33 32 32 33 31 30  
5 ศูนย์ัฒนาเด็กพิเศษชุมชนทุ่งสองห้อง 54 54 54 53 51 49 49 49 47 47 43 43  
6 ศูนย์ฯ ภาคเหนือ 28 28 28 28 28 28 25 25 25 25 25 25  
7 ศูนย์ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 14 14  
8 ศูนย์ฯ ภาคใต้         3 9 9 9 17 47 45 46  
9 ศูนย์พัฒนาปัญญา 6 6 6 6 6 9 9 9 9 10 15 15  
10 ศูนย์พัฒนาทักษะและฝึกอาชีพ จ.ราชบุรี                          
  รวม 368 367 367 367 354 354 350 344 350 382 382 382