ติดตามความเคลื่อนไหวของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ ได้ที่  Fan Page https://www.facebook.com/fmrth14

about

กิจกรรมเผยแพร่พระเกียรติคุณ

 

 

พ.ศ. 2539

ในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 50 ปี

ในปีพุทธศักราช 2539  มูลนิธิฯ ได้จัดสร้างอาคารเอนกประสงค์  เฉลิมพระเกียรติที่ศูนย์ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดอุดรธานี  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  เพื่อใช้เป็นศูนย์สงเคราะห์ราษฎร์ประจำหมู่บ้าน  หมู่ 1 และหมู่ 5  ณ  ตำบลหนองพลับ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พ.ศ. 2542

ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา

ในปีพุทธศักราช2542 คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้จัดโครงการอาสาสมัครน้อมเกล้า บำเพ็ญประโยชน์สู่ชุมชนเพื่อบุคคลปัญญาอ่อน โดยให้อาสาสมัครออกเยี่ยมครอบครัวบุคคลปัญญาอ่อนทั่วประเทศ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำการเลี้ยงดูแก่ พ่อ แม่ ผู้ปกครองในการพื้นฟูสมรรถภาพด้านต่าง ๆ และดำเนินการจดทะเบียนคนพิการซึ่งได้ทำพิธีเปิดโครงการเมื่อวันฉัตรมงคลที่ 5 พฤษภาคม 2542 ณ ทำเนียบรัฐบาล โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย เป็นประธานเปิดโครงการ และมีหลายจังหวัดได้ทำพิธีเปิดโครงการในวัน เวลาเดียวกัน โดยได้ทำการเยี่ยมครอบครัวบุคคลปัญญาอ่อนได้ 20,000 กว่าราย จากการเยี่ยมบ้านและนำผลการวิเคราะห์พบว่า

  • 60 % มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือในเรื่องการเลี้ยงดู
  • 30 % มีปัญหาต้องการเรียนหนังสือ
  • 10 % มีปัญหาอื่น ๆ

 

 

พ.ศ. 2543

ในวาระที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)  ได้ประกาศเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกแห่งปี  คศ. 2000

คณะกรรมการมูลนิธิฯ จึงได้จัดโครงการเฉลิมฉลองเทิดพระเกียรติครบรอบ  100  ปี คล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้น  โดยให้การช่วยเหลือบุคคลปัญญาอ่อนที่ประสพปัญหาอย่างต่อเนื่อง  ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  นอกจากนั้นยังได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ เพื่อสนองพระราชประสงค์ซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงริเริ่มงานส่งเสริมการศึกษาและการสาธารณสุข  เป็นผลให้ประชาชนมีความรู้ สติปัญญาดี  สุขภาพสมบูรณ์  ประพฤติดี  มีอาชีพและรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม  ท้องถิ่น มีสาธารญูปโภคครบครัน   มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยู่ในครอบครัวอย่างมีความสุข   ดำเนินการช่วยเหลือกลุ่มบุคคลปัญญาอ่อนบนเส้นทางสายหนองพลับถึงป่าละอูอำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันในทุก ๆ ภาค  ที่เป็นเครือข่ายของมูลนิธิฯ

อีกกิจกรรมหนึ่งคือ  จัดพิมพ์หนังสือเทิดพระเกียรติ  จำนวน 10,000  เล่ม  เผยแพร่พระเกียรติคุณตามแนวพระราชดำริ  เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างจริงจังและยั่งยืนทั้งตนเองและในการช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ยากไร้  ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส  เป็นการสนองพระราชดำริดำเนินงานตามรอยพระยุคลบาท  ที่ได้ทรงปฏิบัติมาตลอดพระชนม์ชีพ

 

 

 

พ.ศ. 2545

กิจกรรมมูลนิธิฯ ครบรอบ 40 ปี

เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี ของการก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2545 มูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเสนอผลงานของมูลนิธิฯ ในรอบ 40 ปี ที่ผ่านมา และกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาบุคคลปัญญาอ่อน ในประเทศไทย ดังนี้

  • จัดนิทรรศการแสดงผลงานของมูลนิธิฯ
  • จัดอภิปรายและเสวนา เผยแพร่ทางสื่อมวลขน สถานีโทรทัศน์ช่อง 11 และสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
  • จัดประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการะคุณทั้ง 3 กิจกรรม นี้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2545 ณ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยได้รับพระกรุณาจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเปิดงาน
  • จัดพิมพ์วารสารจำนวน 3,000 เล่ม เพื่อเผยแพร่
  • จัดประชุมวิชาการเรื่อง “บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา : จากโรงเรียนสู่วิถีชีวิตที่พึ่งพาตนเอง” (Intellectual Disabilities:From Schooling to Independent Living) เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2545 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

 

 

พ.ศ. 2547

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมายุครบ  72  พรรษา

ในปีพุทธศักราช 2547 (2004) มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ฯ  ได้ดำริจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติขึ้นเป็นกรณีพิเศษ  ถวายเป็นพระราชกุศล  ประกอบด้วยโครงการศึกษาวิจัย  เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือบุคคลปัญญาอ่อนในประเทศไทย  หัวข้อเรื่อง “การสำรวจการเตรียมความพร้อมในการพึ่งพาตนเองของบุคคลปัญญาอ่อน” โครงการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติระดับชาติ เรื่อง “การเสริมสร้างพลังให้บุคคลปัญญาอ่อนมีส่วนร่วมในสังคม”  และโครงการเทิดพระเกียรติ  72 พรรษา เมตตาสู่คนปัญญาอ่อน  เพื่อหาทุนสนับสนุนแก่บุคคลปัญญาอ่อนและครอบครัวโดยจัดเป็นรายการพิเศษทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบทช่อง 5

 

 

พ.ศ. 2549

วโรกาสครองสิริราชสมบัติ  60  ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

มูลนิธินช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย   ได้ร่วมจัดโครงการต่างๆ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  ได้แก่ โครงการเยี่ยมครอบครัวบุคคลปัญญาอ่อนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  โครงการค่ายอบรมปฏิบัติการสำหรับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง  บุคคลปัญญาอ่อนใน 5  จังหวัดชายแดนภายใต้ (สงขลา  ปัตตานี  ยะลา  สตูล  นราธิวาส) โครงการเทิดพระเกียรติ  ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60  ปี  “ วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ กองทัพบกช่อง 5  และโครงการประกวดบทร้อยกรองและผลงานศิลปะของบุคคลปัญญาอ่อนภายใต้หัวข้อ “ในหลวง......พระผู้เป็นที่พึ่งของผู้พิการ”  เพื่อนำไปเผยแพร่ทางเว็บไซต์และวารสารของมูลนิธิฯ

 

 

 

 

 

 

พ.ศ. 2553

 

วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 84 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

มูลนิธินช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย   ได้ร่วมจัดโครงการต่างๆ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  ได้แก่ ออกหน่วยแพทย์เฉลิมพระเกียรติ