ติดตามความเคลื่อนไหวของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ ได้ที่  Fan Page https://www.facebook.com/fmrth14

บริจาค

about

แบบฟอร์มการบริจาค

กรุณากรอกรายละเอียดการบริจาคเงินหรือสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือคนปัญญาอ่อน ให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้

  รายละเีอียดผู้รับบริจาค  
  นาม/หน่วยงานผู้บริจาค:  
  วันที่โอนเงิน:  
  สถานที่ติดต่อ:  
  อีเมล:  
  โทรศัพท์:  
  โทรศัพท์มือถือ  
  แฟกซ์:  
       
  มีความประสงค์ที่จะบริจาคเงิน:
เพื่อช่วยเหลือบุคคลปัญญาอ่อน
 
   
เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุน
 
       
  โดยบริจาคเงินผ่านทาง:
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
 
   
เช็คขีดคร่อมเข้าบัญชี มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ
 
   
ธนาณัติ
 
   
ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์
 
       
  จำนวนเงินที่บริจาค:  
  หรือครุภัณฑ์:  
  หลักฐานการโอนเงิน: