ชุมชนคือฐานรากของประเทศ

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่พื้นที่รวมข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับองค์กรพัฒนาประชากรและชุมชน โดยเรานำเสนอประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่พิจารณาแล้วว่ามีประโยชน์ ควรเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น ทั้งนี้ ชุมชนคือฐานรากของประเทศ เปรียบเสมือนฟันเฟืองที่จำเป็นต่อเครื่องจักร หากฟันเฟืองชิ้นใดชิ้นหนึ่งด้อยคุณภาพหรือชำรุดใช้งานได้ไม่เต็มกำลัง ย่อมส่งผลให้เครื่องจักรหย่อนประสิทธิภาพไปด้วย เช่นเดียวกับประเทศ หากประชากรในชุมชนส่วนใหญ่เป็นบุคคลด้อยคุณภาพ โอกาสที่ประเทศชาติจะได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นก็มีน้อย หรือแทบเป็นไปไม่ได้เลย

ร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชน

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของชุมชน เราจึงเลือกนำเสนอองค์กรพัฒนาชุมชน ด้วยจุดประสงค์เพื่อร่วมส่งเสริมการทำงานขององค์กรดังกล่าวซึ่งมีทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรที่ทำงานด้านนี้เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลกำไร (Non-Governmental Organization: NGO) ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนประเภทหนึ่ง

หน่วยงานและองค์กรส่วนใหญ่ได้กำหนดพันธกิจช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านสุขอนามัย การวางแผนครอบครัว ความรู้เชิงวิชาการสาขาที่จำเป็น ทักษะฝีมือด้านการประกอบอาชีพ และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มจิตอาสาเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เราคัดเลือกมานำเสนอ เนื่องจากเห็นว่าเป็นกลุ่มบุคลากรที่มีบทบาทและเป็นพลังสำคัญด้านการทำงานในโครงการต่าง ๆ ซึ่งมีหลายโครงการที่ยากจะประสบความสำเร็จหากไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ทำงานที่เป็นจิตอาสา เนื่องจากขาดงบประมาณจ้างบุคลากร

อีกหนึ่งช่องทางพัฒนาชุมชนที่สำคัญ

อีกหนึ่งข้อมูลน่าสนใจที่ท่านสามารถติดตามได้ในเว็บไซต์นี้ ได้แก่ บทความเกี่ยวกับงานจำหน่ายสินค้าของชุมชนประจำปี ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาชุมชนในด้านการสร้างรายได้ โดยเราเลือกงานสำคัญมานำเสนอ 2 งาน คือ มหกรรมจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และงานจำหน่ายสินค้าของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดขึ้นที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด อำเภอปางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้ง 2 งานเป็นงานน่าสนใจไปเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้า