มูลนิธิเชี่ยวชาญการพัฒนาชุมชน

มูลนิธิเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชุมชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่ชนบทห่างไกล หลายมูลนิธิมีผลงานที่ประสบความสำเร็จ ช่วยให้ประชาชนในชนบทมีทักษะความรู้ในการประกอบอาชีพและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งนี้ มีมูลนิธิระดับแนวหน้า 2 องค์กรที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุมชน และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์จำนวนมาก ได้แก่

มูลนิธิมั่นพัฒนา

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2557 มีองค์กร สถาบันการศึกษา และบริษัทร่วมสนับสนุน 21 แห่ง เช่น มูลนิธิโครงการหลวง และมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นต้น โดยมูลนิธิมั่นพัฒนามีภารกิจหลัก คือ

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการศึกษาวิจัยงานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
  2. ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยและจากโครงการต่าง ๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้นำชุมชน และคนรุ่นใหม่ เพื่อให้นำไปประยุกต์ใช้จริงในการดำเนินชีวิต และการดำเนินกิจการ
  3. ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ในชนบท ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

ที่อยู่: ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ

โทรศัพท์: 02-787-7959

เว็บไซต์: Tsdf.nida.ac.th

มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน

เป็นองค์กรเอกชนที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนหลัก ก่อตั้งเมื่อปี 2551 มีพันธกิจด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้า วิจัย และการจัดการด้านพลังงานทางเลือกในชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน

ที่อยู่: ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์: 02-537-3308

เว็บไซต์: Psffoundation.com

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *