ศูนย์รวมข่าวพัฒนาชุมชน

ข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนและการช่วยเหลือสังคม มีให้ติดตามในทุกเว็บไซต์ของสมาคม มูลนิธิ และองค์กรที่ทำงานด้านนี้ โดยองค์กรส่วนใหญ่นำเสนอข่าวโครงการและกิจกรรมที่ตนมีส่วนร่วม ทั้งนี้ แหล่งรวมข่าวที่แนะนำให้เข้าไปติดตามมี 2 เว็บไซต์ ดังนี้

เว็บไซต์กรมพัฒนาชุมชน

เว็บไซต์ของกรมพัฒนาชุมชนคือ cdd.go.th เป็นแหล่งนำเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนทุกด้านที่หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาชุมชนดำเนินการ โดยข่าวที่นำเสนอล้วนน่าสนใจ เนื่องจากเป็น “ข่าวสด” หมายถึงการเผยแพร่ข่าวรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ แบ่งหมวดการนำเสนอข่าวไว้ 2 หมวด คือ

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด (สพจ.) รวมทั้งศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนทั่วประเทศ ทั้งนี้ สพจ.มีสำนักงานอยู่ทุกจังหวัด ส่วนศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนมี 11 แห่ง ทำให้ได้เห็นความเคลื่อนไหวด้านการทำงานทุกวัน บางวันมีการทำกิจกรรมและการดำเนินโครงการหลายจังหวัด ท่านที่สนใจข่าวสารเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนในต่างจังหวัดหากเข้าไปติดตามในเว็บไซต์นี้จะไม่ผิดหวังแน่นอน
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์จากส่วนกลาง เป็นข่าวจากสำนักตรวจราชการ และศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ข่าวส่วนใหญ่เป็นความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการตรวจเยี่ยมดูความคืบหน้า และติดตามผลการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ

แหล่งรวมข่าวจิตอาสา

ท่านที่สนใจข่าวเกี่ยวกับจิตอาสา แนะนำให้เข้าไปติดตามในเว็บไซต์เครือข่ายจิตอาสา volunteerspirit.org โดยเว็บไซต์นี้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับงานจิตอาสาช่วยเหลือชุมชนและสังคมทุกประเภท แบ่งการนำเสนอข้อมูลข่าวสารหลัก ๆ ไว้ 2 หมวด คือ

  1. งานอาสาสมัคร เป็นหมวดรวมโครงการต่าง ๆ ที่ประกาศรับอาสาสมัครไว้จำนวนมาก โดยมีหน้าแยกประเภทงานให้เลือกเข้าไปดูรายละเอียดด้วย เช่น งานกิจกรรมกับเด็ก ๆ ปลูกป่าชายเลน และค่ายอาสา เป็นต้น
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นหน้ารวมข่าวจากองค์กรต่าง ๆ ที่จัดโครงการและประกาศรับอาสาสมัคร และโครงการรับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนำไปช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *