องค์กรชั้นนำด้านพัฒนาชุมชน

บุคลากรของชุมชนเป็นฐานรากสำคัญของประเทศ เป็นฟันเฟืองที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งด้วยเห็นความสำคัญดังกล่าวของชุมชน จึงมีองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าไปพัฒนาชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชนมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ ทั้งนี้ องค์กรหลักที่มีบทบาทด้านการพัฒนาบุคลากรและชุมชนในด้านต่าง ๆ จำนวน 2 องค์กร มีดังนี้

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (สปช.)

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (Population and Community Development Association: PDA) เป็นองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2517 มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ถนนสุขุมวิท ซอย 12 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ และมีสาขาอยู่ทั่วประเทศ 15 แห่ง

พันธกิจ: ดำเนินการพัฒนาชุมชนทั้งในเขตเมืองและชนบท สนับสนุนงานด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม การรักษาสุขภาพอนามัย การวางแผนครอบครัว เป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น โดยการดำเนินงานแต่ละโครงการ ได้รับการสนับสนุนจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชน มีผลงานในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ รวบรวมถึงต้นปี 2565 มากกว่า 300 โครงการ

กรมการพัฒนาชุมชน (พช.)

กรมการพัฒนาชุมชน (Community Development Department) กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานภาครัฐใหญ่ที่สุดในด้านการพัฒนาชุมชน โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเป็นเครือข่ายประจำอยู่ทุกจังหวัด

พันธกิจ: พช.มีแผนงานที่ต้องดำเนินการ ดังนี้

  1. พัฒนาระบบให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ
  2. จัดทำแผนงานให้ชุมชนเรียนรู้การพึ่งตนเอง
  3. ส่งเสริมแผนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัว
  4. พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนชุมชน ให้การดำเนินงานอยู่บนพื้นฐานธรรมาภิบาล

5. พัฒนาองค์กรและบุคลากรในชุมชน ให้มีขีดความสามารถในงานพัฒนาชุมชน

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *