เกี่ยวกับเรา

ชุมชนเป็นกลุ่มประชากรกลุ่มย่อยของประเทศ แต่ด้วยชุมชนมีจำนวนมากจึงเป็นฐานรากสำคัญด้านการพัฒนาประเทศ หากชุมชนเข้มแข็งซึ่งเป็นผลมาจากประชากรมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีทักษะและความรู้ความสามารถ ย่อมส่งผลให้ประเทศชาติมีความเข้มแข็งตามไปด้วย การพัฒนาประชากรและชุมชน จึงเป็นวาระสำคัญที่กระตุ้นให้หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลกำไร (Non-Governmental Organization: NGO) ดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ

ประเด็นที่เราคัดเลือกมานำเสนอ

ด้วยเห็นคุณค่าของการพัฒนาประชากรและชุมชน เราจึงเปิดเว็บไซต์นี้ด้วยจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นพื้นที่ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานที่ทำงานด้านนี้ โดยส่วนหนึ่งของประเด็นที่เรานำเสนอ มีดังนี้

  1. หน่วยงานระดับแนวหน้าด้านการพัฒนาชุมชน: เราคัดเลือกหน่วยงานที่สำคัญมานำเสนอ 4 หน่วยงาน ประกอบด้วยสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (สปช.) กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) มูลนิธิมั่นพัฒนา และมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน
  2. แหล่งรวมข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนทางออนไลน์: เราคัดเลือกเว็บไซต์ที่น่าสนใจมานำเสนอ 2 เว็บไซต์ ได้แก่ เว็บไซต์ของกรมการพัฒนาชุมชน และเว็บไซต์เครือข่ายจิตอาสา
  3. งานจำหน่ายสินค้าชุมชนที่ยิ่งใหญ่ประจำปี: เราคัดเลือกงานที่สำคัญมาแนะนำ 2 งาน ได้แก่ มหกรรมจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จัดขึ้นที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี และงานจำหน่ายสินค้าของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดขึ้นที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด ตาบลเกาะเกิด อำเภอปางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เราหวังว่า ข้อมูลที่นำเสนอทั้งหมดจะมีส่วนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาชุมชนซึ่งเป็นหนึ่งในงานที่มีความสำคัญต่อประเทศ