Month: May 2022

มูลนิธิเชี่ยวชาญการพัฒนาชุมชน

มูลนิธิเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชุมชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่ชนบทห่างไกล หลายมูลนิธิมีผลงานที่ประสบความสำเร็จ ช่วยให้ประชาชนในชนบทมีทักษะความรู้ในการประกอบอาชีพและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งนี้ มีมูลนิธิระดับแนวหน้า 2 องค์กรที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุมชน และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์จำนวนมาก ได้แก่ มูลนิธิมั่นพัฒนา  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2557 มีองค์กร สถาบันการศึกษา และบริษัทร่วมสนับสนุน 21 แห่ง เช่น มูลนิธิโครงการหลวง และมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นต้น โดยมูลนิธิมั่นพัฒนามีภารกิจหลัก คือ ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการศึกษาวิจัยงานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยและจากโครงการต่าง ๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้นำชุมชน และคนรุ่นใหม่ เพื่อให้นำไปประยุกต์ใช้จริงในการดำเนินชีวิต และการดำเนินกิจการ ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ในชนบท ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ที่อยู่: ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทรศัพท์: 02-787-7959 เว็บไซต์: Tsdf.nida.ac.th มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน  เป็นองค์กรเอกชนที่บริษัท ปตท. จำกัด…

ศูนย์รวมข่าวพัฒนาชุมชน

ข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนและการช่วยเหลือสังคม มีให้ติดตามในทุกเว็บไซต์ของสมาคม มูลนิธิ และองค์กรที่ทำงานด้านนี้ โดยองค์กรส่วนใหญ่นำเสนอข่าวโครงการและกิจกรรมที่ตนมีส่วนร่วม ทั้งนี้ แหล่งรวมข่าวที่แนะนำให้เข้าไปติดตามมี 2 เว็บไซต์ ดังนี้ เว็บไซต์กรมพัฒนาชุมชน  เว็บไซต์ของกรมพัฒนาชุมชนคือ cdd.go.th เป็นแหล่งนำเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนทุกด้านที่หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาชุมชนดำเนินการ โดยข่าวที่นำเสนอล้วนน่าสนใจ เนื่องจากเป็น “ข่าวสด” หมายถึงการเผยแพร่ข่าวรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ แบ่งหมวดการนำเสนอข่าวไว้ 2 หมวด คือ ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด (สพจ.) รวมทั้งศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนทั่วประเทศ ทั้งนี้ สพจ.มีสำนักงานอยู่ทุกจังหวัด ส่วนศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนมี 11 แห่ง ทำให้ได้เห็นความเคลื่อนไหวด้านการทำงานทุกวัน บางวันมีการทำกิจกรรมและการดำเนินโครงการหลายจังหวัด ท่านที่สนใจข่าวสารเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนในต่างจังหวัดหากเข้าไปติดตามในเว็บไซต์นี้จะไม่ผิดหวังแน่นอน ข่าวประชาสัมพันธ์จากส่วนกลาง เป็นข่าวจากสำนักตรวจราชการ และศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ข่าวส่วนใหญ่เป็นความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการตรวจเยี่ยมดูความคืบหน้า และติดตามผลการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ แหล่งรวมข่าวจิตอาสา  ท่านที่สนใจข่าวเกี่ยวกับจิตอาสา แนะนำให้เข้าไปติดตามในเว็บไซต์เครือข่ายจิตอาสา volunteerspirit.org โดยเว็บไซต์นี้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับงานจิตอาสาช่วยเหลือชุมชนและสังคมทุกประเภท แบ่งการนำเสนอข้อมูลข่าวสารหลัก ๆ ไว้ 2 หมวด คือ งานอาสาสมัคร เป็นหมวดรวมโครงการต่าง…

องค์กรชั้นนำด้านพัฒนาชุมชน

บุคลากรของชุมชนเป็นฐานรากสำคัญของประเทศ เป็นฟันเฟืองที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งด้วยเห็นความสำคัญดังกล่าวของชุมชน จึงมีองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าไปพัฒนาชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชนมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ ทั้งนี้ องค์กรหลักที่มีบทบาทด้านการพัฒนาบุคลากรและชุมชนในด้านต่าง ๆ จำนวน 2 องค์กร มีดังนี้ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (สปช.)  สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (Population and Community Development Association: PDA) เป็นองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2517 มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ถนนสุขุมวิท ซอย 12 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ และมีสาขาอยู่ทั่วประเทศ 15 แห่ง พันธกิจ: ดำเนินการพัฒนาชุมชนทั้งในเขตเมืองและชนบท สนับสนุนงานด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม การรักษาสุขภาพอนามัย การวางแผนครอบครัว เป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น โดยการดำเนินงานแต่ละโครงการ ได้รับการสนับสนุนจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชน มีผลงานในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ รวบรวมถึงต้นปี 2565 มากกว่า 300 โครงการ…