ติดตามความเคลื่อนไหวของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ ได้ที่  Fan Page https://www.facebook.com/fmrth14

about

งานวิชาการ

งานด้านวิชาการ

          บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบงานด้านวิชาการ

1. ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านวิชาการของมูลนิธิฯ

2. จัดทำวารสาร  จุลสาร จัดหาบทความด้านวิชาการ เพื่อพิมพ์ลงหนังสือเผยแพร่และผลิตเอกสารวิชาการ แผ่นพับ

3. จัดประชุมวิชาการของมูลนิธิฯ และ/หรือ ร่วมกับองค์กรอื่น

     4. ร่วมประชุมด้านวิชาการต่างๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับมูลนิธิฯ

      5. พัฒนาบุคลากร โดยจัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้าอบรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ

     6. จัดทำหลักสูตรด้านการเรียนการสอนของเด็กพิการทางสติปัญญาทุกระดับ

     7. ร่วมงานด้านวิชาการกับฝ่ายต่างๆ และหน่วยงานของมูลนิธิฯ

     8. ดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการวิจัย

     9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย