ติดตามความเคลื่อนไหวของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ ได้ที่  Fan Page https://www.facebook.com/fmrth14

about

บุคลากร

 

 

 

 

 

นายเชิด    ถิรเกียรติคุณ

ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ

 

นายคฑาวุฒิ   ต๊ะใจ

เจ้าหน้าที่หาทุน

นางสาวผกามาศ ยอดสุดา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการมูลนิธิฯ

นางสาวสณัญญา  อาวาศ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวจิตราพร พลสิงห์

นักสังคมสงเคราะห์

นางสาวพรพิมล แก้วปานกัน

นักสังคมสงเคราะห์

นางสุรภี   หวังเจริญ

เจ้าหน้าที่การเงิน

ว่าที่ ร.ต.กฤติเดช  ประดิษฐ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสุพรรษา  เริงศาสน์

เจ้าหน้าที่พิมดีด

นางสาวสิริกร  ศรศิริ

เจ้าหน้าที่วิชาการ

นางศรีสุดา   จันทร์พุ่ม

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

นายชูสิทธิ์ ศรชัย

เจ้าหน้าที่สารสนเทศและ IT

นางสาว กาญจนา หมัดอะด้ำ

เจ้าหน้าที่กิจกรรมบำบัด

นายเอกภพ สานุทัศน์

พนักงานขับรถ

นายบุญเลิศ   ผุดผ่อง

พนักงานขับรถ

นายประยูร   พ่วงทรัพย์

พนักงานขับรถ

 

 

นางภิญญดา บุษปวนิช

พนักงานร้านกาแฟ

 

 

นางเสงี่ยม สีสุข

แม่บ้าน

นางคะแนน โปยชัย

แม่บ้าน