ติดตามความเคลื่อนไหวของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ ได้ที่  Fan Page https://www.facebook.com/fmrth14

about

ทำเนียบประธานมูลนิธิ ฯ

 

ท่านผู้หญิง หม่อมงามจิตติ์  บุรฉัตร

ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญอ่อนฯ พ.ศ. 2505 - 2509

 

 

 

คุณหญิงเลขา   อภัยวงศ์

ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญอ่อนฯ พ.ศ. 2510 - 2512

 

 

คุณหญิงสวลี   ชลวิจารณ์

ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญอ่อนฯ พ.ศ. 2513 - 2520

 

 

คุณหญิงเฟื่อง   ชลิตอาภรณ์

ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญอ่อนฯ พ.ศ. 2521 - 2526

 

 

 

ศาสตราจารย์ คุณวารี   หะวานนท์

ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญอ่อนฯ พ.ศ. 2526 - 2546

 

 

 

คุณหญิงอรุณี   ปริวัติธรรม

ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญอ่อนฯ พ.ศ. 2546 -  2557

 

นางสายสม   วงศาสุลักษณ์

 

ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญอ่อนฯ พ.ศ. 2557 -  ปัจจุบัน